Při leteckých cestách za obchody, na jednání nebo na dovolenou Vás mohou potkat nepříjemnosti. S poškozeným nebo ztraceným zavazadlem si jistě víte rady a nezbytné kroky musíte udělat hned po příletu do místa, kde jste poškození nebo ztrátu zjistili.

Při zrušení letu, při odepření nástupu na palubu, nebo při dlouhých zpožděních letu vznikají cestujícímu některé nároky na zajištění alternativního leteckého spojení, nebo na vrácení ceny letenky, ale též na poskytnutí stravy, občerstvení, ubytování včetně přepravy do místa ubytování a na určité telekomunikační služby.

Mimo tyto služby, které je třeba vyžádat na místě, má cestující právo na finanční náhrady v závislosti na délce zpoždění letu a vzdálenosti cílového místa.
Výše náhrad pro cestujícího se pohybuje od 125 € do 600 €

Nárok na náhradu nevzniká automaticky a plnění může být omezeno nebo vyloučeno v situacích způsobených meteorologickými podmínkami, pokyny řízení letového provozu, v souvislosti s politickou nestabilitou, bezpečnostními riziky a stávkou.

Náhrada za odepření vstup na palubu letadla má být vyplacena ihned na letišti. V ostatních případech mohou být náhrady poskytnuty v hotovosti, bankovním převodem, šekem nebo v cestovních poukázkách a musí se tak stát do 7 dnů.

Co musíte udělat na místě?

Nenechte se odbýt prohlášeními pozemního personálu, že kompenzace musíte uplatnit u toho, kdo Vám prodal letenku nebo jinými výmluvami.

PAMATUJTE, že si musíte opatřit na přepážce od pozemního personálu dopravce potvrzení o vzniklé situaci. Bez tohoto důkazu a kopie letenky se Vaše postavení při následném vymáhání náhrad významně zhorší!

Doba trvání zpoždění a její minutové detaily jsou zaznamenány v databázích řízení letového provozu a lze je prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů zjistit a prokázat i dodatečně.

Podrobnosti vyplývají z předpisu EU a jeho aplikace může být ovlivněna i některými rozsudky Evropského soudního dvora anebo také národních soudů.

Přejeme Vám, aby se Vám takovéto situace vyhýbaly. Ale pokud nastanou a nebude si vědět rady?

Zavolejte, napište, přijďte, pomůžeme Vám.

Advertisements